You are here

17/12/2020

Една година по Самитот во Најроби - Прогресот на Северна Македонија

16/11/2020

УНФПА со поддршка на мобилните тимови на Црвен крст на РСМ за бесплатни услуги на старите лица во време на Ковид-19

17/12/2020

One year after Nairobi Summit - The progress of North Macedonia

16/11/2020

UNFPA support to Red Cross mobile teams for free services to older persons during Covid-19

11/10/2020

International Day of Girl Child 2020 - Gjulsefa Kajtaz, 16, North Macedonia

11/10/2020

Светски ден на девојчето 2020 - Ѓулсефа Кајтаз, 16, Северна Македонија

26/09/2020

Мое тело. Мој избор. Мој свет - Младите за еднаквост и контрацепција

26/09/2020

My body. My choice. My world - Youth for equality and contraception

15/10/2019

Средби со родители - Сексуално образование за млади со аутистичен спектар на нарушувања / УНФПА иновации

15/10/2019

Meetings with parents about Sexuality education for persons within ASD - UNFPA Innovation

Pages