You are here

Работата на УНФПА има за цел дополнително зајакнување на капацитетот за квалитетно собирање на податоци, анализи и користење во креирање политики и програмирање за проблемите со популацијата, родовата еднаквост и репродуктивното здравје. Посебен фокус е даден на анализата на податоците за ранливите популации како што се етничките и сексуалните малцинства, луѓето кои живеат со ХИВ, меѓународните и внатрешните мигранти, стареењето и други. За зајакнување на капацитетот за анализа на динамиката на населението и меѓусебните врски и за поддршка на анализата на политиките, УНФПА соработува со академските институции и регионалните институции активни во областа на населението и развојот.
УНФПА Северна Македонија работи на подобрени национални капацитети за собирање, анализа, дисеминација и употреба на населението, вклучувајќи Попис; да се идентификуваат социјалните и економските нееднаквости кои влијаат врз жените, адолесцентите, младите, постарите и маргинализираното население.