You are here

Д-р Афродита Шаља-Плавјанска

Д-р  Шаља - Плавјанска е назначена за Шефица на канцеларијата на УНФПА во 2019 година. Таа е доктор на медицина и има 15-годишно искуство во менаџирање на програми на УСАИД. Од 2013 година, таа ги води програмите на УНФПА за сексуално и репродуктивно здравје и млади во Северна Македонија. Течно говори англиски, албански, турски и македонски јазик.