You are here

Нови изданија

Извештај за состојбата на светското население 2021

Државен извештај за населението

Извештајот на Фондот за население на Обединетите нации - УНФПА за Состојбата на светското население за 2021 година, објавен денеска, наведува дека на речиси половина од жените во 57 држави во развој им се негира правото да одлучуваат дали да бараат здравствена заштита, дали да имаат сексуални односи со своите партнери или да користат контрацепција.

Full review

Прирачник за постапување на здравствените работници во случај на родово базирано насилство, вклучувајќи ги и лицата со попреченост

Публикација

Овој Прирачник е наменет за здравствените работници со цел да им послужи како водич и да им ја олесни работата во секојдневната пракса и примената на протоколите за постапување во случај на родово базирано насилство (РБН), вклучувајќи ги и лицата со попреченост.

За таа цел, прирачникот обезбедува практични совети за евидентирање, документирање, пријавување и системско собирање на податоци и за следење на РБН и попреченоста, согласно Законот за евиденции во областа на здравството и препораките на Светската здравствена организација (СЗО), за зачувување на телесното и психичкото здравје на жртвата, како и за санација на настанатите повреди и психолошки трауми.

Прирачникот примарно е наменет за здравствените работници (лекари, медицински сестри и други здравствени работници) кои работат во првата линија на здравствена заштита во случај на РБН, но може да им користи и на други здравствени професионалци, истражувачи на РБН и раководители на здравствени установи. Со негово користење може да се придонесе во воспоставувањето на интегриран систем за следење и одговор на РБН на национално, регионално и локално ниво.

Прирачникот е достапен на македонски и албански јазик.

Full review

Состојба на светското население 2020

Државен извештај за населението

Секој ден стотици илјади девојки ширум светот се подложни на физички и психолошки или, пак, комбинирани штетни практики, со целосно знаење и согласност од страна на нивните семејства, пријатели и заедници. Ефектот од ваквите практики ги зголемува родовите стереотипи и нееднаквости и го бранува целото општество.

Опсегот на штетни практики е огромен, меѓутоа три од нив кои речиси на универзално ниво се осудуваат како кршење на човековите права, сепак, остануваат особено и широко распространети: осакатувањето женски гениталии, детските бракови и преферирањето син/машки пород.

Овие практики ги преминуваат границите и културите. Тие се разликуваат според спецификите на нивното извршување – гениталиите на девојчињата може да бидат осакатени во детството или, пак, во адолесцентниот период, тие може да бидат омажени за да се „заштитат“ од силување или, пак, во рамки на трговија, детето може да се „избрише“ уште пред раѓањето или, пак, да се занемарува. Меѓутоа, овие практики имаат слично потекло, тие се вкоренети во родовата нееднаквост и желбата да се контролира женската сексуалност и репродукција. Иако нанесените штети имаат уништувачки карактер врз поединечните жени и девојчиња, штетите што му се нанесуваат на целиот свет и на идните генерации, сепак, може да бидат од многу поголеми размери. Паралелно со нарушувањето на здравјето, образованието и човечкиот потенцијал на жените и девојчињата исто така влијае и врз човештвото во целина.

Сепак, ние ја имаме моќта да им пркосиме на силите што ги поттикнуваат ваквите штетни практики и да создадеме свет каде што секоја жена и девојка ќе може слободно да ја планира својата иднина.

Full review

Времени препораки за постапување со бремени пациентки за време на пандемијата со КОВИД-19

技術レポートと文書

Овие времени препораки се базирани на досега достапните сознанија за состојбите поврзани со болеста КОВИД-19, предизвикана од вирусот SARS CoV 2 и се однесуваат на здравствените работници кои доаѓаат во контакт со оваа категорија на пациентки. Тоа се матичните гинеколози, гинеколозите кои се одговорни за грижата во родилиштата, педијатрите, акушерките и сестрите задолжени за антенаталниот и перипарталниот период, како и сиот останат здравствен персонал вклучен во следењето и лекувањето на бремените пациентки.

Овие препораки се развиени со цел да се обезбедат информации на здравствените работници, а дел од овие информации здравствените работници ќе ги споделат и со своите пациентки за да се обезбеди нивно правилно информирање и соодветно следење во текот на бременоста, како и во постпарталниот период. Тоа е делот од информации кои се однесуваат на општите препораки за превенција на ширењето на инфекцијата со коронавирусот, како и оптимизацијата на прегледите на бремените жени, со цел да не се изгубат придобивките од редовните антенатални контроли, а по потреба да се намали нивниот број и обезбеди превенција од заразување на пациентката со болеста КОВИД-19.

Во рамки на препораките се вклучени и неколку алгоритми за олеснета прегледност на постапките кои треба да се преземат кај пациентките суспектни или со потврдена инфекција со коронавирусот, и тоа во тек на антенаталните контроли, тријажа на пациентки со симптоми за КОВИД-19, хоспитализација на ризични пациентки, начин на завршување на породувањето и постпородилниот период.

Со оглед на релативно краткото постоење на КОВИД-19 и секојдневното објавување на медицински податоци и дополнувања за влијанието на вирусот SARS CoV 2 на здравствената состојба кај трудниците врз база на медицина базирана на докази, во најскоро време доколку се појават отстапки од сегашните предложени препораки, истите ќе бидат понатаму вклучени во овој текст.

Full review

Последиците на Ковид-19 врз постарите лица: Справување со пандемијата

技術レポートと文書

Глобалната мрежа за стари лица на УНФПА подготви краток технички преглед со цел да го надополни краткиот преглед на Одделот за економски и социјални работи на Обединетите нации во однос на постарите лица и заразата од Ковид-19, со кој се потенцираше потребата од хуманитарна акција за решавање на потребите на постарите лица, спроведена во рамки на справувањето и одговорот на пандемијата на Ковид-19.

УНФПА се фокусира на човековите права, здравјето и заштитата на постарите лица од Ковид-19 и со овој документ се истакнуваат релевантните иницијативи што ги водат канцелариите на УНФПА ширум светот. Потребата да се одговори на правата и потребите на постарите лица  целосно е во согласност со Глобалниот план за справување со Ковид-19 спроведен од страна на УНФПА, чија цел е никој да не биде изоставен.

Со овој документ се потенцира улогата на УНФПА во однос на поддршката за соодветно справување со Ковид-19 од страна на ООН на ниво на државите каде што е присутна пандемијата, под водство на Постојаниот координатор на Обединетите нации и Светската здравствена организација (СЗО). УНФПА, исто така, го поддржува граѓанското општество да се залага за учество на постарите лица на политичката сцена, со цел да се слушне нивниот глас при справувањето со кризата од која всушност тие се најмногу погодени.

Full review

Глобален план на УНФПА за справување со корона вирусот (Ковид-19)

技術レポートと文書

Пандемијата со Ковид-19 ја предизвика најголемата глобална криза во јавното здравство на векот, со застрашувачки здравствени и социо-економски последици. „Ковид-19 претставува најголемиот тест со кој се соочивме уште од формирањето на Обединетите нации“, истакна генералниот секретар на ООН. Владите преземаат невидени мерки за спречување на ширењето на вирусот, зајакнување на здравствените системи и ограничување на движењето на милиони луѓе.

Сепак, пандемијата веќе предизвика сериозно нарушување на пристапот до сексуални и репродуктивни здравствени услуги што придонесе за влошување на постојните нееднаквости кај жените и девојките и ја продлабочи дискриминацијата во однос на другите маргинализирани групи. Всушност, пристапот до основни услуги во однос на сексуалното и репродуктивното здравје и права претставува значаен проблем во јавното здравје на што треба да се обрне посебно внимание и да се зголемат инвестициите со цел негово решавање.

 

Full review

Техничка информација за влијанието на пандемијата со Ковид-19 врз спроведувањето попис на населението

技術レポートと文書

Како резултат на тоа што светот се справува со ширењето на вирусот Ковид-19, УНФПА има за цел импликациите од појавата на оваа пандемија да ги адресира кон подготовки и спроведување на пописниот циклус во 2020 година. За 2020 и 2021 година се предвидува спроведување пописи во 150 земји (вклучително и 85 земји кои се дел од програмата на УНФПА) и затоа потенцијалното прекинување на пописниот циклус во 2020 година може да има големо значење.

Појавата на пандемијата Ковид-19 придонесува да се одложи или прекине спроведувањето на пописот во голем број земји, што може да влијае врз квалитетот на спроведувањето или да дојде до целосно откажување на пописните проекти. Домашното финансирање и финансирањето од страна на донатори, со цел спроведување пописи всушност може да бидат пренасочени за справување со вирусот Ковид-19, при што пописите ќе треба да поминат низ фаза на подготовка без неопходните основни финансиски средства. Неколку земји веќе донесоа одлука за одложување на пописите, додека пак, голем дел од другите земји допрва ќе донесат одлуки за одложување.

Full review

КОВИД-19: Низ родова призма

技術レポートと文書

Појавата на епидемии различно влијае на жените и на мажите. Ширењето на болести ја продлабочува постоечката нееднаква положба во која се наоѓаат жените и девојчињата како и дискриминацијата на други маргинализирани групи како што се лицата со посебни потреби и лицата кои живеат во екстремна сиромаштија.

Глобално, жените претставуваат 70 проценти од здравствениот и социјален сектор. Треба особено внимание да се посвети на тоа што нивната работна средина може уште повеќе да ги изложи на дискриминација. Исто така, треба да се земе предвид и нивното сексуално и репродуктивно здравје и психо-социjaлни потреби како здравствени работници на првата ‘борбена’ линија.

Full review

Нова глобална стратегија на УНФПА за адолесценти и млади

Публикација

Стратегијата ги поставува младите луѓе - нивните таленти, надежи, гледишта и уникатни потреби - во центарот на одржливиот развој. Воедно, го поддржува постигнувањето на Целите за одржлив развој и се усогласува со новата Стратегија на Обединетите нации за млади, како и Стратешкиот план на УНФПА 2018-2021. Сè што прави УНФПА, зависи од заложбите за сексуално и репродуктивно здравје и права опфатени во Меѓународната конференција за население и развој од 1994 година и нејзината програма за акција. Овие заложби се клучни за адолесцентите и младите.

Full review

Состојба на светското население во 2019 година

Државен извештај за населението

Два важни настани во областа на репродуктивното здравје ја одбележуваат 2019-та година: 50 години од формирањето на УНФПА (UNFPA50) и 25 години од одржувањето на Меѓународната конференција за население и развој (ICPD25) во Каиро.

Овие два настани – започнувањето со работа на првата агенција на Обединетите нации посветена на порастот на населението и потребите во областа на репродуктивно здравје на населението во светот и прогласување на глобална посветеност кон сексуалното и репродуктивното здравје и права – фундаментално ги обликуваа животите на жените и семејствата, како и општествата во кои тие живеат, на мерливи и немерливи начини, важни и површни, трајни и минливи.

Активистите, застапниците, специјалистите по јавно здравје и многу други, немилосрдно ги предводеа трансформациите што денес ги гледаме околу нас, но останува уште многу да се направи.

Што носи иднината во однос на промените во растот на населението, употребата на контрацепција и сексуалното и репродуктивно здравје и права, ќе се утврди од  способноста на жените и девојките да го остварат својот целосен потенцијал како членови на општествата.  Ова ќе биде утврдено од начинот на кој светот ги презема и унапредува достигнувањата и од тоа како ги адресира недостатоците на ICPD до денес.

Full review

Pages