You are here

Сексуалното и репродуктивното здравје ги опфаќа клучните области во рамки на визијата на УНФПА - дека секоја бременост е посакувана, секое раѓање е безбедно и потенцијалот на секој млад човек е исполнет. Меѓународната конференција за население и развој (ICPD) одржана во Каиро, Египет, во 1994 година, го дефинира репродуктивното здравје како „состојба на целосна физичка, ментална и социјална благосостојба, а не само отсуство на болест или слабост, во однос на сите прашања поврзани со репродуктивниот систем, правото на мажите и жените да бидат информирани и да имаат пристап до безбедни, ефективни, достапни и прифатливи методи за планирање на семејството по свој избор “.
УНФПА во Северна Македонија работи на подобрување на легислатива базирана на докази, политики, стратегии и механизми за мониторинг, поддржани со распределба на соодветни национални ресурси (финансиски и човечки) за квалитетно сексуално и репродуктивно здравје и репродуктивни права за сите, особено во време на Ковид- 19, со фокус на ранливи групи и/или живеење во оддалечени области. Канцеларијата на Северна Македонија, исто така, работи на зголемена меѓусекторска поддршка за развојот на младите луѓе, вклучително и достапност на родово чувствително сеопфатно сексуално образование за соодветна возраст, како и воспоставување платформи за партиципативно застапување за зголемени инвестиции за маргинализираните адолесценти и млади.